top of page

За проекта

Проектът ArtCRelief предлага цялостен подход за развиване на предприемаческите умения и компетенции на ACCPs

Проектът ArtCRelief отговаря на предизвикателството, което пандемията ковид-19 поставя пред артисти и творци от всички сфери на изкуствата и професионалисти в областта на културата (ACCP - според съкращението на английски език) при продължаването на дейността им. Това води до необходимостта от адаптиране и превключване към различни бизнес модели. Развиването на предприемаческо отношение, надграждането на ролята на иновациите в бизнеса, ориентацията към дигитална културна оферта и присъствие в интернет и насърчаването на сътрудничеството биха могли да помогнат на всички ACCP да оцелеят от пандемичната криза и да бъдат подготвени за новата ера след пандемията. Смята се, че пандемичната криза ще стимулира дигитализацията на културата и ще ускори дигиталната промяна, докато конкуренцията на цифровите пазари ще изисква повече съвместни продукти. Оцеляването през новата ера ще се основава на нови бизнес модели, дигитализация, сътрудничество, иновации, адаптация, гъвкавост.

ЦЕЛИ

Проектът ArtCRelief има за цел да развива предприемаческия и бизнес начин на мислене при артисти и творци от всички сфери на изкуствата и професионалисти в областта на културата, за да оцеляват през ковид кризата и да бъдат подготвени за новите условия, които ще последват:

а) Създаване на цялостно, многоизмерно обучение за ACCP's, приспособимо към местния / националния контекст и нуждите, наложени от пандемичната криза.

 

б) Развиване на предприемаческия и дигиталния начин на мислене на ACCP.

 

в) Да предостави на ACCP знания за нови бизнес модели, базирани на дигитализирането на културата и използването на информационни и комуникационни технологии за популяризиране на творчески продукти.

г) Насърчаване на активната мотивация на ACCP, за да станат по-ориентирани към сътрудничество, като възприемат и прилагат социални предприемачески модели.

 

д) Създаване на привлекателен и лесен за използване материал за обучение за ACCP, за да придобият те необходимите знания, умения и компетенции, които ще ги подготвят за епохата след пандемията.

 

е) Създаване на  специално направено пространство за виртуална общност за споделяне на знания и развиване на култура на сътрудничество и иновации между ACCP и други заинтересовани страни.

ж) Повишаване на осведомеността сред политиците, заинтересованите страни и други организации, участващи в образованието и обучението, както и в секторите на изкуствата, културата и творчеството.


 

Splattered Paint
bottom of page